Miama Beach, Florida September 23 - September 28, 2004 - mikeandruthie