Drive from Miami, Florida to Atlanta Georgia Post Hurricane, September 28, 2004 - mikeandruthie