Boca Raton, Florida September 21 - 23, 2004 - mikeandruthie