Atlanta, Georgia September 28 - 30, 2004 - mikeandruthie