Batopilas, Mexico, November 25-26, 2004 - mikeandruthie